Klantenservice
+31 6 17 36 30 17

Giftcard
Meer informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MYSA HAIR CLINIC B.V.
Gevestigd aan de Zadelmakerstraat 21, 1315 AK Almere, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84009772
Artikel 1.Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 4. Uitvoering behandelovereenkomst
Artikel 5. Annuleren, verzetten en no-showp
Artikel 6. Wijziging, opzegging, opschorting of ontbinding van de Overeenkomst
Artikel 7. Prijzen en prijswijzigingen
Artikel 8. Betaling van de Behandeling
Artikel 9. Resultaten Behandeling
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Afhandeling klachten
Artikel 12. Overmacht
Artikel 13. Geschillen
Artikel 14. Geschillenregeling
Artikel 15. Nakomingsgarantie
Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Mysa Hair Clinic: de wederpartij bij de Overeenkomst met de Cliënt en gebruiker van de onderhavige
algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
Cliënt: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Mysa Hair Clinic of die
zaken van Mysa Hair Clinic afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Mysa Hair
Clinic in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
Haarspecialist: de natuurlijke persoon die in dienst is bij Mysa Hair Clinic en die de Behandeling bij de
Cliënt uitvoert.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Mysa Hair Clinic en de Cliënt tot stand komt op het
gebied van het gebied van het professioneel verzorgen en behandelen van het
hoofdhaar en hoofdhuid, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)
handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Behandeling: alle Behandelingen op het gebied van de professionele verzorging en Behandeling van
het hoofdhaar en hoofdhuid die door Mysa Hair Clinic worden uitgevoerd.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven op het gebied van de professionele
verzorging en Behandeling van het hoofdhaar en hoofdhuid, in de ruimste zin van het
woord.
Datum laatst gewijzigd: 1 februari 2022 2 / 6
Partijen: Mysa Hair Clinic en Cliënt gezamenlijk.
2. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax, digitaal (bijvoorbeeld via een online
interface) of enige andere wijze van elektronische of digitale communicatie, mits de identiteit van de afzender en integriteit
van de inhoud voldoende vaststaat.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten, Werkzaamheden en leveringen van
Mysa Hair Clinic, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is
uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze
voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Mysa Hair Clinic uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
aanvaard.
3. Wanneer door Mysa Hair Clinic gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene
voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De
Cliënt kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Mysa Hair Clinic onderhavige voorwaarden soepel
toepast.
4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Mysa Hair
Clinic in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling
komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mysa Hair Clinic vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare
en vergelijkbare bepaling.
5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Mysa Hair Clinic, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Cliënt een rechtstreeks beroep op deze
voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.
6. De Cliënt kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Mysa Hair Clinic
dezelfde algemene voorwaarden bij een eerder tussen Partijen gesloten Overeenkomst aan de Cliënt ter hand gesteld heeft en
hiernaar heeft verwezen.
7. Mysa Hair Clinic behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Cliënt van de wijziging in kennis is gesteld, met dien
verstande dat voor reeds gesloten Overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de
Overeenkomst tot stand is gekomen.
Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Cliënt het behandelformulier heeft ingevuld en ondertekend. Vanaf dat
moment zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en is de Cliënt het volledige bedrag voor de Behandeling aan Mysa Hair
Clinic verschuldigd.
Artikel 4. Uitvoering behandelovereenkomst
1. Mysa Hair Clinic zal de Overeenkomst als een zorgvuldig opdrachtnemer en goed en zorgvuldig uitvoeren. Mysa Hair Clinic staat
ervoor in dat alle door Mysa Hair Clinic ingezette werknemers over de juiste opleidingen, kennis en kunde voor de betreffende
Behandeling beschikken.
2. Mysa Hair Clinic licht de Cliënt in over de aard en omvang van de Behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en
de mogelijke risico’s verbonden aan de Behandeling.
3. Mysa Hair Clinic vraagt de Cliënt naar informatie die relevant is om de Behandeling goed uit te kunnen voeren. De Cliënt geeft
Mysa Hair Clinic naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de
Behandeling behoeft en dient de adviezen van Mysa Hair Clinic op te volgen. Het resultaat van de Behandeling kan negatief
worden beïnvloed indien de Cliënt de adviezen van Mysa Hair Clinic niet, niet juist of onvoldoende opvolgt.
4. Mysa Hair Clinic wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder
andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode uitgegeven door het HBA.
Datum laatst gewijzigd: 1 februari 2022 3 / 6
5. Mysa Hair Clinic zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt. Dit kan betekenen dat Mysa Hair
Clinic in bepaalde gevallen van Behandeling afziet.
6. De Overeenkomst die Mysa Hair Clinic met de Cliënt aangaat is een inspanningsverplichting, geen resultaatverbintenis. De
Cliënt dient Mysa Hair Clinic voor het aangaan van de Overeenkomst op de hoogte te stellen in het geval van eventuele
specifieke wensen. Mysa Hair Clinic kan niet garanderen dat het door de Cliënt beoogde resultaat ook daadwerkelijk zal
worden bereikt. Mysa Hair Clinic zal de Cliënt voor het aangaan van de Overeenkomst alsmede gedurende het behandeltraject
zoveel als redelijkerwijs mogelijk informeren over de te verwachten resultaten van de Behandeling(en), maar kan nimmer tot
enig resultaat worden verplicht.
Artikel 5. Annuleren, verzetten en no-show
1. De Cliënt kan de afspraak voor een Behandeling kosteloos annuleren of verzetten tot 48 uur voor de afgesproken Behandeling.
Mysa Hair Clinic brengt aan de Cliënt de volledige kosten voor de Behandeling in rekening, indien de Cliënt een afspraak niet
tijdig annuleert of verzet, dan wel niet verschijnt (no-show).
2. Indien de Cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is voor de Behandeling, zal de duur van de Behandeling worden
ingekort met de tijd dat de Cliënt te laat aanwezig is met een maximum van 15 minuten. Komt de Cliënt meer dan 15 minuten
te laat opdagen, dan wordt de Behandeling geannuleerd en heeft Mysa Hair Clinic het recht de kosten voor de volledige
Behandeling aan de Cliënt in rekening te brengen.
3. Indien er nog een factuur open staat ten aanzien van een eerdere Behandeling, dient Cliënt deze factuur eerst volledig te
voldoen voordat Cliënt een nieuwe afspraak voor een Behandeling kan maken.
4. Wanneer de Cliënt een reeds geboekte Behandeling tijdig annuleert of afziet van de Behandeling, dan ontvangt de Client een
tegoedbon voor het reeds door Cliënt betaalde bedrag voor de niet uitgevoerde Behandelingen. In geen geval vindt restitutie
van betaalde bedragen in contanten plaats.
5. Behoudens tegenbewijs geldt de administratie, waaronder e-mail en ander elektronisch verkeer, van Mysa Hair Clinic als
volledig bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
Artikel 6. Wijziging, opzegging, opschorting of ontbinding van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Behandelingen blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om
deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen daarover in overleg treden. De Cliënt stemt met een wijziging of aanvulling
in indien dat redelijkerwijs van de Cliënt kan worden verlangd. Cliënt kan niet tot aanvulling of wijziging van de Overeenkomst
worden verplicht, indien dit extra kosten voor de Cliënt met zich meebrengt.
2. Mysa Hair Clinic heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden, op te zeggen of op te schorten, indien:
a. de Cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens (medewerkers van) Mysa Hair Clinic;
b. de Cliënt voor de Behandeling niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan;
c. blijkt dat de Cliënt onjuist of onvolledige informatie aan Mysa Hair Clinic heeft verstrekt, welke informatie van invloed kan
zijn op het succesvolle resultaat van de Behandeling;
d. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst in redelijkheid niet van Mysa Hair Clinic kan worden verlangd.
3. Indien de opzegging, opschorting of ontbinding aan de Cliënt is te wijten dan wel voor diens rekening komt, dan heeft Mysa
Hair Clinic het recht de daaruit voortvloeiende schade op de Cliënt te verhalen.
4. Mysa Hair Clinic heeft zowel voor de Behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de Behandeling op te schorten,
tot het moment dat Cliënt de verschuldigde bedrag aan Mysa Hair Clinic heeft voldaan. De Cliënt behoudt de mogelijkheid tot
Behandeling.
Artikel 7. Prijzen en prijswijzigingen
1. Genoemde prijzen, waaronder prijzen op de website, zijn altijd onder voorbehoud van type-, druk- en zetfouten. Mysa Hair
Clinic kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien sprake is van een kenbare verschrijving.
2. Mysa Hair Clinic behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van haar producten en Behandelingen
te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Voor elke Behandeling geldt het tarief dat op de
Datum laatst gewijzigd: 1 februari 2022 4 / 6
site van Mysa Hair Clinic staat op het moment dat de Behandeling plaatsvindt. Prijzen van lopende behandeltrajecten en reeds
gesloten Overeenkomsten blijven (ongewijzigd) gelden.
Artikel 8. Betaling van de Behandeling
1. Voordat Mysa Hair Clinic uitvoering zal geven aan de Behandeling(en), dient de Cliënt de overeengekomen aanbetaling(en)
voor de betreffende Behandeling(en) te voldoen. Het restant dient te worden voldaan direct na afloop van de Behandeling.
2. Indien de Cliënt het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt, dan komen – naast de wettelijke rente – alle door Mysa Hair Clinic
te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, voor rekening van de Cliënt.
Artikel 9. Resultaten Behandeling
1. Alle Behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. Er kan derhalve geen garantie worden
gegeven op het gewenste resultaat.
2. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende Behandeling uit te voeren voor het verkrijgen van het gewenste eindresultaat.
Deze aanvullende Behandeling brengt extra kosten met zich mee, welke voor rekening van de Cliënt komen. Het staat de Cliënt
echter vrij om af te zien van deze aanvullende Behandeling.
3. De Cliënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzing van (werknemers van) Mysa Hair Clinic ten aanzien van de Behandeling en
eventuele nazorg c.q. verzorging die de Cliënt zelf dient uit te voeren na Behandeling ter bevordering van het gewenste
resultaat. Indien de Cliënt nalaat de aanwijzingen van Mysa Hair Clinic op te volgen, kan Mysa Hair Clinic niet worden
aangesproken voor tegenvallende resultaten.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Mysa Hair Clinic wordt beperkt tot het bedrag van de Behandeling waaruit de schade voortvloeit,
maar bedraagt nooit meer dan € 1.000,-.
2. Mysa Hair Clinic is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder schade als gevolg van ziekte, letselschade,
bedrijfsstagnatie, imago- of reputatieschade.
3. Mysa Hair Clinic is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van een Cliënt. De Cliënt dient zelf de
nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.
4. Mysa Hair Clinic is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een oorzaak die voor rekening van de Cliënt komt, zoals
de door Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
5. De verjarings- en vervaltermijn van een vordering van de Cliënt is, in afwijking van de wettelijke termijn, één jaar.
Artikel 11. Afhandeling klachten
1. In geval van een klacht, is de Cliënt gehouden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen,
zodat Partijen gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.
2. Cliënt zal in geen geval klachten over de door Mysa Hair Clinic uitgevoerde Behandelingen op in de media of op social media
openbaren of kenbaar maken. Alle schade, waaronder eventuele reputatie- en imagoschade, die Mysa Hair Clinic lijdt als gevolg
van het openbaren of kenbaar maken in de media of op social media van klachten over de uitgevoerde Behandelingen, zullen
integraal op de Cliënt worden verhaald.
3. Klachten over de uitvoering of het resultaat van de Behandeling dienen door de Cliënt uiterlijk binnen 30 dagen na de
Behandeling schriftelijk te worden gemeld aan Mysa Hair Clinic. Na deze tijd worden klachten niet meer in Behandeling
genomen.
4. Een klacht, als hiervoor beschreven, schort de betalingsverplichting van de Cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel
mogelijk is, zal Mysa Hair Clinic de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen. In geen geval zal Mysa Hair Clinic
de kosten van de Behandeling terugbetalen. Mysa Hair Clinic kan wel besluiten om de Cliënt een tegoedbon aan te bieden als
compensatie.
Artikel 12. Overmacht
1. Mysa Hair Clinic is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Cliënt, indien Mysa Hair Clinic daartoe wordt
gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en ook niet anderszins voor haar rekening
Datum laatst gewijzigd: 1 februari 2022 5 / 6
komt. Van een dergelijke omstandigheid is onder meer sprake ingeval van een staking, een onvoorzienbaar tekort aan
personeel, ziekte van een haarspecialist, vertrek van een haarspecialist, een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen
en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de Behandeling.
2. Tijdens een periode van overmacht worden de verplichtingen van Mysa Hair Clinic opgeschort. Als die periode langer duurt dan
zes maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting
tot schadevergoeding bestaat.
3. Als Mysa Hair Clinic op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en de
Overeenkomst op grond van lid 2 wordt ontbonden, dan heeft Mysa Hair Clinic het recht het reeds uitgevoerde deel in
rekening te brengen en is de Cliënt gehouden dit bedrag te betalen.
4. Als de Cliënt op het moment van intreden van de overmacht een Behandeling al geheel of gedeeltelijk heeft betaald en de
Overeenkomst op grond van lid 2 wordt ontbonden, dan heeft de Cliënt recht op terugbetaling indien en voor zover de
Behandeling niet heeft plaatsgevonden.
5. Zowel Mysa Hair Clinic als de Cliënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden
(overmacht), de datum en/of tijd voor de Behandeling te verzetten.
Artikel 13. Geschillen
1. Op de Overeenkomsten met Mysa Hair Clinic is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met
deze Overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter en/of klachten- of geschillencommissie doen nadat zij zich hebben ingespannen
het geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 14. Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en Mysa Hair Clinic over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel
door de consument als door Mysa Hair Clinic aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Mysa
Hair Clinic heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij Mysa Hair Clinic is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de
Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Mysa Hair Clinic aan deze keuze gebonden.
Indien Mysa Hair Clinic een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen
vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Mysa Hair Clinic dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De
beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement
wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Artikel 15. Nakomingsgarantie
1. De Nederlandse werkgeversorganisatie in de kappersbranche ANKO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen
met betrekking tot hun leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter
toetsing aan de rechter voor te leggen. De garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in
stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
2. De garantstelling aan de consument is beperkt tot een maximumbedrag van € 7.500 per bindend advies. Voor het meerdere
wordt een consument aangeboden zijn vordering aan ANKO over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de
betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
Datum laatst gewijzigd: 1 februari 2022 6 / 6
3. ANKO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de
consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten: betaling klachtengeld, retournering ingevuld en
ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting, van één van de volgende situaties sprake is:
a. aan het lid is surseance van betaling verleend;
b. het lid is failliet verklaard;
c. de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANKO aannemelijk kan
maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Shopping Cart 0
No products in the cart.

Verwen je dierbaren

Verwen de mensen van wie je houdt met een heerlijke behandeling of arrangement van onze haarkliniek en geweldige haargroeiontspanningstherapie. Geef een haarcadeaubon voor verschillende behandelingen en pakketten cadeau! Geef de haarbehandeling bijvoorbeeld als cadeau voor een verjaardag, Valentijnsdag, huwelijk, Vaderdag, Moederdag, Kerst, Sinterklaas of gewoon als productpakket. Bent u op zoek naar een gelegenheid voor uw bedrijf om een ​​origineel cadeau te geven, medewerkers, klanten te feliciteren of collega’s te belonen? Ook de haargroeibehandelingen zijn een goed voorbeeld van een perfect cadeau! De haarbehandelingen zijn ook te combineren met mooie geschenkverpakkingen waarin u een selectie van onze topproducten voor haarverzorging voor elk klimaat kunt plaatsen.